اندام تناسلی زن :

 

ساختارهاي داخلي دستگاه تناسلي زن (تخمدان ها، لوله هاي حمل تخمك، رحم و مهبل) در يك سوم پاييني شكم قرار دارند.

تخمدان ها، حاوي فوليكول هايي هستند كه تخمك ها (سلول هايي كه با اسپرم مرد تركيب شده، نوزاد ايجاد مي كنند) را در خود نگه مي دارند.

هر ماه يك تخمك بالغ شده، از تخمدان رها مي شود؛ شيپور (فيمبريا) تخمك را به داخل لوله حمل تخمك هدايت مي كند و از آنجا تخمك به طرف رحم رانده مي شود.

" مهبل " كه مسيري با جداره ی عضلاني است، ارتباط رحم را با خارج بدن برقرار        مي سازد.

ساختارهاي خارجي كه مجموعاً " فرج " نام دارند، شامل كليتوريس حساس و چين هاي پوستي به نام " لب " هستند كه ورودي مهبل و پيشابراه را محافظت مي كنند.

غدد " بارتولن " كه مايعي را براي ليز كردن در حين مقاربت جنسي ترشح مي كنند، درست در داخل ورودي مهبل قرار دارند.