بی میلی جنسی در آقایان

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد

 

بی میلی جنسی در آقایان

 

به مطالب قسمت مطالب آموزشی مراجعه کنید

 

  همانند سازی قوی و مستمر با جنس مقابل ( نه فقط میل مربوط به هرگونه مزایای فرهنگی تصور جنس مقابل بودن). در کودکان با 4 تا (یا بیشتر از خصوصیات زیر تظاهر می کند:

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است